Όροι και Προϋποθέσεις

Όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας των αιθουσών τηλεδιάσκεψης:

Οι αίθουσες διατίθενται κατά προτεραιότητα στις εξής δραστηριότητες:

  • Διαδικασίες εκλογής/εξέλιξης/μονιμοποίησης μελών ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής,
  • Διοικητικές συνεδριάσεις
  • Συμμετοχή τριών ή περισσοτέρων εκλεκτόρων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής σε διαδικασίες εκλογής/εξέλιξης/μονιμοποίησης μελών ΔΕΠ άλλων Ιδρυμάτων.
  • Εκπαιδευτικές δραστηριότητες προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών
  • Εκπαιδευτικές δραστηριότητες μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών
  • Υποστήριξη διδακτορικών διατριβών

Οι αίθουσες τηλεδιάσκεψης είναι διαθέσιμες από τις 9:00 έως τις 15:00 κατά τις εργάσιμες ημέρες.

Για την δέσμευση των αιθουσών τηλεδιάσκεψης, η αίτηση θα πρέπει να υποβληθεί τουλάχιστον πέντε εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία πραγματοποίησης της τηλεδιάσκεψης